grafika dekoracyjna
O ośrodku

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest ośrodkiem szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów i zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego pod numerem: PL/55/2021.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, z dniem 13 kwietnia 2007 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00044/2007, prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Ośrodek oferuje:
 • Szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, także szkolenia dla kadry zarządzającej
 • Szkolenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego
 • Szkolenia okresowe oraz doraźne dla kadry kolejowej
 • Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów
 • Szkolenia na licencję i świadectwo maszynisty
 • Kursy kwalifikacyjne oraz egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na stanowisko: rewident taboru, manewrowy, ustawiacz i kierownik pociągu oraz warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Nowoczesna pracownia
Realistyczny symulator
Indywidualne podejście
Spotkania z uczniami
Opłaty za udział w usługach edukacyjnych prosimy uiszczać na konto Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Santander Bank Polska S.A. O/Legnica, nr 06 1090 2066 0000 0001 5061 2655, z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy kursu / szkolenia.

Do pobrania:
Informacje o licencji

Wymagania:

keyboard_arrow_down

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Opłata za kurs

keyboard_arrow_down

Opłata za kurs wynosi 3900 zł (studentom Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przysługuje zniżka w wysokości 400 zł). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 miesięczne raty. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

keyboard_arrow_down

 • specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego roli i odpowiedzialności w ruchu kolejowym oraz wymagań zawodowych i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku;
 • technologii transportu kolejowego, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji kolei;
 • infrastruktury kolejowej,
 • radiołączności pociągowej,
 • pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych dotyczących lokomotyw,zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru kolejowego,
 • zagrożeń występujących w ruchu kolejowym, 
 • podstawowych zasad fizyki,
 • sygnalizacji kolejowej.

Czas i miejsce:

keyboard_arrow_down

Nabór na kolejną, VI edycję kursu na licencję maszynisty prowadzony jest do 15 maja 2024. (warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób).
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 26, budynek D.
Kurs realizowany jest w wymiarze 317 godzin (w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych i 3 godziny zajęć praktycznych prowadzonych na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych do tego instruktorów.

Dokumenty wymagane od Kandydata na kurs:

keyboard_arrow_down

 • podanie o przyjęcie na kurs oraz oświadczenie o niekaralności i oświadczenie RODO,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe),
 • dowód osobisty do wglądu.

Kontakt